Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník ubytování / pronájmu

7.500Kč/noc
15.000Kč/víkend

Mimo sezónu

8.000Kč/noc
16.000Kč/víkend

Červenec

8.000Kč/noc
16.000Kč/víkend

Srpen

10.000Kč/noc
Minimálně 4 noci

Silvestr

10.000Kč/noc
Minimálně 4 noci

Vánoce

8.800Kč/noc
Minimálně 2 noci

Velikonoce

Provoz, poplatky, ceny

 • kapacita 10 osob – 3 ložnice
 • minimální délka ubytování 2 noci
 • vratná kauce 5000 Kč  nebo 200 EUR
 • Wifi zdarma
 • parkování na soukromém pozemku nebo na zahradě zdarma

Cena zahrnuje rekreační poplatky, veškeré energie, gril, dřevěné brikety na gril, dřevo, osušky, ložní povlečení, základní hygienické potřeby a čistící prostředky, využití dřevěné dětské postýlky a dětské židličky.

UBYTOVACÍ ŘÁD

Chalupa Lužické hory Dolní Světlá 34, 471 57 Mařenice
vydaný ubytovatelem
Hana Nepivodová  Zahrádky 73, 47101 Zahrádky
tel. 736 671 784  e-mail: rekreace@chalupaluzickehory.cz

jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. z. č. 89/2012 Sb. NOZ

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto  smluvní  podmínky platí pro pronájem v ubytovacím zařízení ke krátkodobé rekreaci „Chalupa Lužické hory Dolní Světlá 34“.

Účastníky smluvního vztahu jsou na jedné straně ubytovatel a na straně druhé objednatel, který si závazně rezervuje pobyt pro ubytované osoby.

Objednatel nebo ubytovaný, který uveden ve smlouvě  zastupují při vyřizování záležitostí souvisejících s ubytováním  všechny účastníky pobytu.

Potvrzením rezervace a podpisem smlouvy objednatel vyjadřuje souhlas se smluvními podmínkami uvedenými v ubytovacím řádu a odpovídá za jejich dodržování všemi osobami ubytovanýými na základě jím podepsané smlouvy.

Smlouvou o ubytování se ubytovatel zavazuje poskytnout objednateli přechodně ubytování na ujednanou dobu v zařízení k tomu určeném a objednatel se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování ve lhůtě stanovené ubytovacím řádem.

Od všech ubytovaných cizích státních příslušníků bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti ke zjištění dat potřebných k zápisu do domovní knihy dle z.č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

Článek II.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi ubytovatelem a objednatelem vzniká na základě smlouvy o ubytování  „potvrzením rezervace”  ze strany objednatele a uhrazení zálohy za ubytování ve prospěch účtu ubytovatele. Po dohodě smluvních stran může být potvrzena rezervace telefonicky „ve vyjímečných případech, kdy zákazník nemá přístup na internet”. Účastníci smluvních stran souhlasí s využitím poštovní i elektronické komunikace. Takto provedené oznámení učiněná oběma subjekty smluvního vztahu jsou pro oba subjekty platné a závazné jako by byly sepsány písemně.

V případě hromadné rezervace jedná ubytovatel vždy pouze s jedním vybraným zástupcem skupiny, který má plnou právní způsobilost k právním úkonům. Rezervace je možná za podmínek:

 • bez předchozí dohody se neposkytuje rozúčtování pro jednotlivě ubytované osoby
 • minimální délka pobytu jsou 2 dny, pokud není dohodnuto jinak
 • počet ubytovaných může být max. do počtu ubytovací kapacity
 • vybraný zástupce skupiny uhradí zálohu pobytu ve výši 10-50% z celkové ceny pobytu
 • vybraný zástupce skupiny je odpovědný za seznámení všech členů skupiny s tímto ubytovacím řádem a odpovídá za škody způsobené kterýmkoli členem skupiny
 • v případě porušení ubytovacího řádu jednou osobou ze skupiny, může být pobyt této osoby ukončen bez náhrady
 • v případě opakovaného porušování ubytovacího řádu může být pobyt ukončen celé skupině bez náhrady

Článek III.

Cena pobytu a platební podmínky

Cenou pobytu se rozumí cena, uvedená v rezervačním systému, smlouvě o ubytování (e-mailu), který obdrží objednatel po jeho potvrzení závazné rezervace. Konečná cena zahrnuje ubytování, rekreační poplatek, závěrečný úklid, palivové dřevo určené pro vytápění vnitřního prostoru ubytovacího zařízení v rozsahu běžného užití, vodu, případné užívání bazénu.  Palivové dřevo pro vnější užití (ohniště) pouze po dohodě s ubytovatelem.

Pokud není dohodnuto jinak, objednatel je povinen uhradit zálohu ve výši 10-50 % z celkové ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena do 7 kalendářních  dnů od potvrzení závazné rezervace na účet ubytovatele. V případě včasného neuhrazení zálohy na pobyt může ubytovatel rezervaci zrušit a ubytovací kapacitu nabídnout jiné osobě, přičemž storno-poplatky budou i nadále vymáhány dle storno podmínek uvedených v čl. VII. ubytovacího řádu, pokud nebude mezi ubytovatelem a objednatelem dohodnuto jinak. Zbylou část dohodnuté ceny za ubytování je splatný v den nástupu na pobyt v hotovosti (platební karty ubytovatel nepřijímá). V případě předčasného ukončení pobytu nevzniká objednateli (ubytovanému) nárok na vrácení části ceny pobytu. Nezaplatí-li objednatel cenu včas, může ubytovatel po splnění svých smluvních a zákonných povinností, požadovat po ubytovaném zaplacení úroku z prodlení.

Článek IV.

Pobyt

Ubytovaný má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování včetně společných prostor ubytovacího zařízení. Bez předchozí dohody ubytovatel, nebo jím pověřená osoba ubytuje pouze nahlášené osoby v době od 15 hodin do 17 hodin příslušného dne, stanovení přesné doby pro ubytování si objednatel telefonicky dohodne s ubytovatelem. Ubytovaný je povinen opustit pokoj v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin, pokud není dohodnuto jinak. V den nástupu budou ubytovanému předány klíče k ubytovacím prostorům, které nesmí být předávány třetím osobám. Při předání klíčů od ubytovacího zařízení vybírá ubytovatel vratnou zálohu ve výši 5,000,- Kč. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů jsou ubytovaní povinni zaplatit ubytovateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, čímž není dotčeno právo ubytovatele domáhat se náhrady způsobené škody. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 20 hodin příslušného dne, pokud není dohodnuto jinak. Doprava na místo pobytu je individuální bez možnosti náhrady nákladů s tím souvisejících. Parkování motorových vozidel je umožněno na i před pozemkem i na veřejnosti přístupných plochách před ubytovacím zařízením.

Pro dítě do věku 3 let lze bezplatně objednat postýlku i se stoličkou. Účast více než jednoho dítěte mladšího 3 let v objektu je z kapacitních důvodů nutno předem konzultovat s ubytovatelem. Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat v rámci celé kapacity ubytovacího zařízení osoby mladší 18 let bez dozoru, alespoň jedné právně způsobilé osoby starší 18 let, která se bude účastnit celé délky pobytu.

Pro zvýšení teplotního a pohodového komfortu ubytovaných jsou v ubytovacím zařízení umístěna krbová kamna se zjištěným palivovým dřevem. Krbová kamna obsluhuje pouze ubytovaná poučená osoba starší 18 let (poučení provádí ubytovatel, nebo jím pověřená osoba v den nástupu ubytování). K ohleduplnosti k životnímu prostředí a snížením energie žádáme ubytované, aby především v zimním období dlouhodobě bez vážných důvodů zbytečně nevětrali.

V případě delšího pobytu jsou po týdnu na požádání měněny ručníky. Úklid si během pobytu provádí ubytovaní sami (základní úklidové pomůcky jsou k dispozici v ubytovacích prostorách). Ubytovaní mají povinnost předat ubytovateli rekreační objekt ve  stavu v jakém byl převzat  a  s odklizenými odpadky. V případě porušení této povinnosti je ubytovatel oprávněn účtovat částku 5.000 Kč za závěrečný úklid.

Ubytovaným není dovoleno vnášet do vnitřních prostor ubytovacího zařízení sportovní nářadí a předměty pro jejichž úschovu je vyhrazeno místo.

Používání bazénu a zařízení areálu ubytovacího zařízení

V areálu ubytovacího zařízení je k dispozici bazén o rozměrech 3,5 metru s hloubkou vody 0,9 metru, který slouží výhradně pro domácí samoobslužné použití bez dozoru plavčíka. Bazén a zařízení nacházející se v areálu ubytovacího zařízení smí používat pouze ubytovaní a to na vlastní nebezpečí za dodržení zásad a pokynů ubytovatele, nebo jím pověřené osoby. Po proškolení ubytovaný přebírá odpovědnost za uživatelský provoz a jeho údržbu. Ubytovaným je bez souhlasu ubytovatele zakázána jakákoliv manipulace se zařízením bazénu. V případě vzniklé škody nebo poruchy  je ubytovaný povinen tuto skutečnost ihned nahlásit ubytovateli. Případné škody vzniklé neoprávněnou manipulací, nebo způsobené porušením závazných právních předpisů, či porušením ubytovacího řádu jsou ubytovaní povinni nahradit v plné výši ubytovateli.

Zásady užívání bazénu

Zásady užívání bazénu především slouží  k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků v ubytovacím zařízení. Osoby využívající bazén jsou povinny se s těmito zásadami seznámit a dodržovat je. Při neukázněném chování, porušování mravnosti a nedodržování zásad může být uživatel vykázán z bazénu.

Použití bazénu

 • dětem mladším deseti let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby s plnou právní způsobilostí, která je po celou dobu pobytu za dítě odpovědná
 • uživatelům je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v čistých plavkách
 • vstup osobám v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog a osobám, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek apod.) je zakázán
 • rovněž je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
 • před vstupem do bazénu jsou uživatelé povinni z hygienických důvodů použít sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují
 • uživatelé jsou povinni šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
 • uživatelé se musí pohybovat na mokrých plochách zvláště opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vlastní nepozorností, nekázní a nedodržováním zásad užívání bazénu
 • cenné předměty si musí uživatelé řádně uschovat, jinak za jejich ztrátu nebo odcizení nenese ubytovatel odpovědnost, předměty nalezené v objektu bazénu je nálezce povinen odevzdat ubytovateli, který o tomto provede zápis
 • za svévolné poškození a znečištění zařízení, je každý uživatel osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou, jež bude vyčíslena)
 • uživatelé jsou povinni chovat se tak, aby jim, nebo jiným nevznikla žádná újma na zdraví a neobtěžovali svým chováním jiné (křičet, běhat, srážet druhé osoby do bazénu, skákat do vody s rozběhem, skákat z bočních stran do bazénu apod.)
 • přísně je zakázáno močit do vody, plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu
 • používání mýdla, šampónu a osobních hygienických potřeb je povoleno pouze ve sprchách
 • do bazénu je zakázáno sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost osob
 • do bazénu je přísně zakázán vstup jakýchkoliv zvířat

Přítomnost zvířat

V ubytovacím zařízení není povolen pobyt ubytovaných se zvířaty. Výjimky z této zásady povoluje ubytovatel, který v takovém případě stanoví i poplatek za zvíře a podmínky jeho pobytu.

Článek V.

Práva a povinnosti ubytovatele a ubytovaných

Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel má právo v den ukončení pobytu k provedení prohlídky ubytovacích prostor v přítomnosti ubytovaných. Ubytovatel neodpovídá za újmu na zdraví a případné škody na majetku ubytovaných, které vznikly jejich neopatrností, nepozorností, nedbalostí, nesprávným používáním příslušenství, nesprávným dohledem, či porušením ubytovacího řádu.

Ubytovatel je povinen:

 • odevzdat v dojednaném termínu ubytovaným ubytovací prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí jim nerušený výkon jejich práv spojených s celou dobou pobytu
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů
 • dbát na odpovídající technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

Právo o povinnosti ubytovaného

Ubytovaný má právo užívat prostory určené k ubytování a veškerá jeho vybavení (dle seznamu poskytnutého vybavení) v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Ubytovaný má právo požadovat odstranění zjištěných závad, které mu brání v řádném užívání.

Ubytovaný je povinen:

 • dostavit se ve stanoveném termínu na místo nástupu s potřebnými doklady uvedených v čl. I ubytovacího řádu
 • seznámit se s ubytovacím řádem, který je nedílnou součástí smlouvy o ubytování a dodržovat jej
 • uhradit cenu zálohy a cenu za ubytování dle čl. III. ubytovacího řádu
 • řádně užívat ubytovací prostory, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v ubytovacích prostorách
 • bezodkladně oznámit ubytovateli jakoukoliv vzniklou škodu na majetku nacházejícím se v ubytovacím zařízení
 • poskytnout ubytovateli, nebo jím pověřené osobě součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení poskytnutí ubytování
 • chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem, či jiným způsobem
 • řídit se návody a pokyny ubytovatele, nebo jím pověřené osoby
 • zdržet se všeho, co by mohlo vést k újmě na zdraví své nebo jiné osoby a újmě na majetku
 • dohlédnout na děti a případně jim zajistit náležitý dozor tak, aby nedošlo k případnému úrazu nebo škodě na majetku
 • uhradit veškerou jím způsobenou škodu v plné výši
 • při odchodu z ubytovacího zařízení, kde je rozdělán oheň ve vnitřních nebo vnějších prostorách, musí ubytovaný zajistit bezpečnost tak, aby nevznikla žádná újma na zdraví či majetku
 • při odchodu z ubytovacího zařízení jej řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob (uzamčení, na pokoji zhasnout světla, uzavřít okna a dveře)

Ubytovaný nesmí: 

 • bez souhlasu ubytovatele přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě pod smluvní pokutou 5.000,- Kč
 • v ubytovacích prostorách provádět podstatné změny
 • bez souhlasu ubytovatele používat v ubytovacích prostorách vlastní spotřebiče, mimo fénu, kulmy, holicího strojku
 • kouřit ve všech vnitřních prostorách ubytovacího zařízení
 • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné a psychotropní látky, jedy – nejde-li o lékařem předepsaná léčiva
 • nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

Článek VI.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

Objednatel (ubytovaný) má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace ubytovaného musí být uplatněna u ubytovatele ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis mezi oběma stranami.

 • Ubytovatel dbá na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů.
 • Objednatel (ubytovaný) má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami.
 • Odstoupit od smlouvy může objednatel bez storno poplatku, jestliže tak učiní písemně na e-mail: rekreace@chalupaluzickehory.cz do 14 dnů od závazné rezervace, přičemž není dotčeno právo ubytovatele na úhradu vzniklých nákladů.
 • Ubytovatel má právo od smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže ubytovaný hrubě porušuje povinnosti stanovené smlouvou či ubytovacím řádem.
 • V případě odstoupení od ubytovací smlouvy ze strany ubytovatele si tento vyhrazuje právo vyzvat ubytovaného k opuštění ubytovacích prostor bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.
 • Odstoupení od smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků prostřednictvím zvolené elektronické komunikace. Odstoupení od smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
 • V případě zrušení pobytu, u kterého již byla provedena zálohová platba, a dle výše storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, je ubytovatel povinen objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.

Článek VII.

Storno podmínky

Stornovací podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem (ubytovaným) a ubytovatelem. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohy. Storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail). Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).

V případě zrušení rezervace ze strany ubytovatele z důvodů nepředvídaných událostí (požár, povodně apod.) nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečných nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním. Ubytovatel v tomto případě nabídne objednateli po vzájemné dohodě jiný termín pro ubytování. Nebude-li možné ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatele a objednatelem (ubytovaným) postupovat dle výše uvedeného platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody. Ušlý zisk se nehradí.

V případě zrušení rezervace objednatelem,  při které vznikne újma ubytovateli a tento vzniklé újmě nemůže zabránit, je ubytovatel oprávněn účtovat storno poplatky za následujících podmínek:

Rezervace části ubytovací kapacity

 • storno poplatek se neúčtuje v případě písemného zrušení rezervace do 14 dnů od její závazné objednávky viz. čl. VI. ubytovacího řádu
 • při zrušení rezervace více než 14 dnů před datem příjezdu a po uplynutí 14 dnů od závazné rezervace bude účtováno 50% z ceny celé rezervace
 • při zrušení rezervace 7 – 14 dnů před datem příjezdu bude účtováno 70% z ceny celé rezervace
 • při nenastoupení či zrušení rezervace méně než 7 dnů před datem příjezdu bude účtováno 100% z ceny celé rezervace
 • v případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace objednatele, ubytovaného nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje – uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku
 • v případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu nebo rezervaci převést na jinou osobu ve stejném nebo jiném termínu dle využitelnosti kapacity ubytovacího zařízení
 • na úhradu storno poplatku je ubytovatel oprávněn použít již složenou zálohu na ubytování

Článek VIII.

Závěrečné ustanovení

Tento ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. z. č. 89/2012 Sb. NOZ. Ubytování se řídí českým právním řádem. Objednatel (ubytovaní) přijímají ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a jsou povinni jej dodržovat v plném rozsahu. Ubytovaní jsou povinni se s tímto ubytovacím řádem řádně seznámit – na jeho neznalost nebude brán zřetel. Objednatel (ubytovaní) souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů u ubytovatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Ubytovatel prohlašuje, že poskytnuté údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. Objednatel (ubytovaní) rovněž dává souhlas s využitím svého elektronického kontaktu (email) k zasílání obchodních sdělení ze strany ubytovatele. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Ubytovací řád platí pro všechny pobyty v ubytovacím zařízení „Chalupy Lužické hory“ a vstupují v platnost dne 1.1. 2016.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Nemocnice Liberec +420 485 311 111

Hasiči 150

Policie 158

Záchranná služba 155

Hana Nepivodová  00420 736 671 784

Všem hostům přejeme hezký pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

Zeptejte se nás na cokoli